Terms and Conditions

ROBOYAGI™ App
Villkor och bestämmelser

Innehåll

  1. Föremål
  2. Ingen ersättning
  3. ROBOYAGI™ App Funktion
  4. Användningsrättigheter
  5. Dina skyldigheter
  6. Skydd av personuppgifter
  7.  Fordringar vid defekter/garanti
  8. Garantibegränsningar
  9. Dina ersättningskrav
  10. Övrigt

 

1.   Föremål

1.1 Föremål för detta avtal.

Dessa ”ROBOYAGI™” App regler och villkor ”(” avtalet ”) reglerar rättsförhållandet mellan Techtronic Industries UK Limited (” vi ”/” oss ”” vår ”) och användare av appen” ROBOYAGI™ ”(” You ”/” dina ”) i samband med tillhandahållandet och användningen av den” ROBOYAGI™ ” mobil applikation (”ROBOYAGI™ App”) inklusive eventuella framtida uppdateringar av ROBOYAGI™-appen.

1.2 Slutsats av detta avtal.

Du ingår detta avtal med oss genom att acceptera detta avtal vid registreringen för ett ROBOYAGI™-konto.

1.3 Tillgänglighet av avtal.

Du kan få tillgång till detta avtal och ladda ner online på here.

 

2.   Ingen ersättning

2.1 Inga avgifter.

Vi tillhandahåller ROBOYAGI™ appen i den aktuella versionen till dig kostnadsfritt. here.

2.2 Kostnader för telekommunikation

Användningen av vissa funktioner i ROBOYAGI ™ App kräver en internetanslutning av enheten (t.ex. smartphone) som ROBOYAGI ™ App är installerad ("Device"). Detta kan medföra kostnader för datatrafik enligt ditt avtal med din operatör. Dessa kostnader ska bäras av Dig.

 

3.   ROBOYAGI™ App Funktion

3.1 Funktioner.

ROBOYAGI ™ App tillhandahåller funktioner för produktkontroll, levande och historisk kritisk varningsrapportering (se avsnitt 3.2), i samband med ROBOYAGI ™ ("ROBOYAGI ™").

3.2 Produktkontroll.

Med ROBOYAGI ™ App kan du ställa in vissa parametrar i ROBOYAGI ™, t.ex. planering av skärningar, höjdjustering. Kommandon skickas av enheten till ROBOYAGI™ via en WiFi-anslutning. Se i handboken för ROBOYAGI ™ för att ta reda på om och i vilken utsträckning den kan användas i samband med ROBOYAGI ™ App.

3.3 Registrering

För att kunna använda ROBOYAGI ™ App måste du skapa ett konto ("ROBOYAGI ™ -konto") i appen. Sådan registrering kräver en Internetanslutning. För att använda appen ROBOYAGI™ i samband med en specifik , måste ROBOYAGI™ (ID) kopplas till ditt ROBOYAGI™. När du skapar ett konto, behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, som du hittar här here.

3.4 Systemkrav.

För att kunna använda ROBOYAGI™-appen måste din enhet uppfylla vissa hård- och programvarukrav (t.ex. version av operativsystem, etc.).

3.5 Uppdateringar

Vi kan från tid till annan tillhandahålla uppdateringar av appen ROBOYAGI™ som också kan inkludera buggfixar. Det kan också vara nödvändigt att installera en uppdatering för att säkerställa interoperabilitet av ROBOYAGI™ appen med framtida versioner av ROBOYAGI™. Vi rekommenderar därför installation av uppdateringar. Detta avtal skapar inte en skyldighet för oss att tillhandahålla uppdateringar eller uppdateringar med en viss funktionalitet. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

3.6 Tillgång till tredje parts webbsida, innehåll och service.

I den utsträckning som ROBOYAGI ™ App ger dig tillgång till tredje parts webbplatser, innehåll och tjänster ("Tredje parts tjänster") är sådana tredje parts tjänster underkastade respektive privatlivspolicy och villkoren för tredje part.

 

4.   Användningsrättigheter

4.1 Rätt att använda.

Vi beviljar dig gratis, icke-exklusiv (icke-överlåtbar) och icke-underlicensibel, världsomspännande och evig rätt att använda ROBOYAGI ™ App på din enhet.

4.2 Modifiering och dekompilering.

Du kommer inte att översätta, anpassa, omorganisera eller på annat sätt ändra ROBOYAGI ™ App. Du har, dock rätt att dekompilera eller annars bakåtkompilera ROBOYAGI™ appen, men endast i den utsträckning som tillåts enligt avsnitt 69e tyska upphovsrättslagen (Urhebergesetz) och endast om vi inte har försett dig inom rimlig tid på din skriftliga begäran med uppgifter eller information som krävs för att säkerställa driftskompatibiliteten i appen ROBOYAGI™ med annan programvara.

4.3 Ingen bestämmelse till tredje part.

Du kommer inte att hyra, hyra ut, låna, sälja, sublicense, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt göra tillgängliga ROBOYAGI ™ App eller delar av den till tredje part, bland annat genom att göra ROBOYAGI ™ App tillgänglig i ett nätverk där det när som helst kan nås av mer än en enhet.

4.4 Inga rättigheter i källkoden.

Du får inga rättigheter i källkoden för ROBOYAGI ™ App.

4.5 Förbehåll för rättigheter.

Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal, förblir alla rättigheter i ROBOYAGI ™ App, särskilt upphovsrätten och rätten till och på uppfinningar och andra immateriella rättigheter, mellan dig och oss uteslutande med oss.

4.6 Förslag

I den utsträckning du ger idéer och förslag på ROBOYAGI ™ App har vi rätt att använda dem kostnadsfritt för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster.

 

5.   Dina skyldigheter

5.1 Använda produktdata.

Du kommer att använda information som tillhandahålls av ROBOYAGI ™ App om ROBOYAGI ™ eller dess användning ("Produktdata") endast för allmän information.

5.2 Manual.

Innan du använder ROBOYAGI ™ App Du läs användarhandboken för ROBOYAGI ™ från oss och du ska använda ROBOYAGI ™ strikt i överensstämmelse med sådan information.

5.3 Laglig användning

Du ska använda ROBOYAGI ™ App i enlighet med gällande lagar och förordningar. Genom att använda ROBOYAGI ™ App får du inte bryta mot tredje parts rättigheter (t.ex. immateriella rättigheter).

5.4 Dataskydd.

Produktdata kan innehålla personuppgifter om dig som behandlas i enlighet med avsnitt 6 i dessa villkor.

5.5 Kontouppgifter.

Du ska hålla uppgifterna för ditt ROBOYAGI ™ -konto konfidentiellt och inte ge ditt lösenord till andra eller låta andra använda eller ge andra tillgång till ditt ROBOYAGI ™ -konto.

5.6 Använda ROBOYAGI ™.

Du kommer att använda ROBOYAGI ™ App endast i samband med vårt ROBOYAGI ™. Du kommer inte använda med ROBOYAGI ™ App i samband med ROBOYAGI ™ från tredje part, såvida inte den auktoriserade ägaren till ROBOYAGI ™ har gett sitt godkännande.

5.7 Vidaresälja din ROBOYAGI™

Om du väljer att sälja din ROBOYAGI™, är det ditt ansvar att säkerställa att din ROBOYAGI™ återställs och är återställd till dess ursprungliga fabriksinställningar innan du ger din ROBOYAGI™ till en köpare. Radera sedan bort ROBOYAGI ™ App efter försäljningen. 

Om du köper en ROBOYAGI ™ -i andra hand, rekommenderar vi att du återställer den och återställer den till sina ursprungliga fabriksinställningar så snart som möjligt efter ditt köp.

5.8 Sälja, hyra, överföra.

Du får inte sälja, hyra eller på annat sätt göra ROBOYAGI ™ App tillgänglig till tredje part.

 

6.   Dataskydd

6.1 Integritetspolicy

När du använder ROBOYAGI ™ App samlar vi, bearbetar och använder personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om hur vi använder dina personuppgifter i vår integritetspolicy, som du kan hitta här here.

6.2 Marknadsföringskommunikation

Vi använder endast dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Detta kommer att inkludera oss (eller utvalda tredje parter) som skickar dig marknadsföringskommunikation när du har gett oss ditt samtycke till det. Du kan återkalla ditt samtycke till att få marknadsföringskommunikation när som helst genom att klicka på länken för abonnemang som finns i något sådant e-postmeddelande eller genom att använda följande länk: https://uk.ryobitools.eu/support-en/unsubscribe/.

 

7.   Fordringar vid defekter/garanti

7.1 Ansvarsbefrielse

Eventuella krav (inklusive korrigering) i händelse av brister i materialet och ROBOYAGI ™ App App ("Defekter"), särskilt garanti för noggrannhet, frånvaro av fel, avsaknad av tredje parts skydd och upphovsrätt, fullständighet och/eller användbarhet, undantas, utom i fall av att bedrägligt dölja en defekt (se 523 och 524 i den tyska civillagen "BGB").

7.2 Skadeståndsanspråk

Du har inga skadeståndsanspråk på grund av defekter av ROBOYAGI™ App, utom om vi har bedrägligt dolt felet (se avsnitt 523 och 524 i den tyska civillagen ”BGB”).

 

8.   Garantibegränsningar

8.1 Giltighet

Vårt ansvar för defekter i ROBOYAGI ™ App är begränsat enligt avsnitt 7 i detta avtal. Annars är vårt ansvar begränsat enligt detta avsnitt 8.

8.2 Begränsning i vissa fall.

Vi är ansvariga för skadestånd om de

a) har orsakats på grund av vår avsikt eller grov oaktsamhet; eller

b) har orsakats av vår lilla försumlighet och ett väsentligt åsidosättande av förpliktelser, vilket äventyrar att uppnå målet för detta avtal eller har orsakats på grund av bristande efterlevnad av skyldigheter, vars fullgörande är en nödvändig förutsättning för ett korrekt genomförande av detta avtal och om överensstämmelse som du kan lita på (väsentliga skyldigheter).

Eventuellt ytterligare ansvar för oss är uteslutet, oavsett dess rättsliga grund, såvida inte vi är ansvariga för skada på en persons liv, kropp eller hälsa på grund av det uttryckliga antagandet om en garanti för kvalitet, bedrägligt dolda brister eller på grund av fordringar enligt den tyska produktansvarslagen.

8.3 Begränsning av ansvarsbeloppet.

I händelse av klausul 8.2.b) (liten försummelse av väsentliga förpliktelser) är vårt ansvar begränsat till mängden av en typisk förutsebar skada för en sådan typ av överenskommelse.

8.4 Övriga begränsningar.

När det gäller tillhandahållande av ROBOYAGI ™ App gratis är vårt ansvar begränsat till skador som orsakas av vår avsikt och grov oaktsamhet och ansvar för skador som orsakas av liten försummelse är utesluten, enligt vad som anges i 521 BGB.

8.5 Anställda och lagstadgade representanter.

Ansvarsbegränsningarna i detta avtal gäller även dina fordringar mot våra anställda och lagstadgade representanter.

9.   Dina ersättningskrav

9.1 Skadeståndsskyldighet.

Om tredje part (inklusive offentliga myndigheter) hävdar anspråk mot oss eller hävdar åsidosättande av sina rättigheter, baserat på påståendet att du har brutit mot detta avtal, särskilt klausul 5 i detta avtal, gäller följande: Du kommer omedelbart att ersätta oss för sådana anspråk förluster, kostnader, böter eller skador som uppstått eller uppkommit genom oss, stöder oss med rimligt ansvar i vårt rättsliga försvar och ersätter oss från eventuella kostnader för sådant försvar (inklusive advokatavgifter).

9.2 Förutsättningar för ersättningsskyldigheten.

Skyldigheten att ersätta enligt klausul 9.1 i detta avtal förutsätter att vi omedelbart informerar dig om eventuella påståenden, inte ger några bekräftelser eller likvärdiga deklarationer och gör det möjligt för Er på din bekostnad att genomföra alla rättsliga och utomrättsliga förfaranden och/eller förhandlingar om fordringarna, om och i den utsträckning tillåtet enligt gällande lag. Om Vi inte uppfyller dessa krav minskas Din ersättningsskyldighet i enlighet med detta. Våra lagstadgade krav (t ex för skador) förblir opåverkade.

9.3 Konsumenten

Detta avsnitt 9 gäller inte om du är en fysisk person som ingår detta avtal för syften, vilket främst inte kan hänföras till din kommersiella eller din självständiga yrkesverksamhet (se avsnitt 13 BGB) ("konsument").

 

10.   Övrigt

10.1 Gällande lag.

Detta avtal regleras uteslutande av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales, med undantag av FN: s konvention om internationell försäljning av varor (CISG). Om du är konsument gäller det tidigare valet av lagklausul endast i den utsträckning det inte berövar dig från gällande obligatoriska konsumentskyddslagar i det land där du vanligtvis är bosatt vid installationen av ROBOYAGI ™ App.

10.2 Tolkning

Villkoren i detta avtal skall tolkas i enlighet med engelsk lag.

10.3 Domstols behörighet.

Om du är en köpman är det exklusiva behörighetsområdet vår etableringsort; Vi har dock rätt att stämma dig vid ditt säte.

10.4 Severability.

Om enskilda bestämmelser i detta avtal är eller blir ineffektiva, påverkar detta inte giltigheten för de återstående bestämmelserna.